Jumaat, 1 Oktober 2010

Kenapa Wanita Islam Perlu Berhijab??

Penulis: Kementerian Hal Ehwal Agama, Waqaf,Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi
Penyunting: Abu ‘Urwah As-Salafy al-Athari


Hijab Itu Adalah Ketaatan Kepada Allah Dan Rasul

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mewajibkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala mafhumnya: “Dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah berada dalam kesesatan, dengan kesesatan yang nyata.” (Q.S. Al-Ahzab: 36)
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga memerintahkan kaum wanita untuk menggunakan hijab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala (yang ertinya):“Dan katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluan-nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (Q.S An-Nur: 31)
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (yang ertinya): “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan berperilaku seperti orang-orang jahiliyah.” (Q.S. Al-Ahzab: 33)
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (yang ertinya): “Apabila kamu meminta suatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari sebalik tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (Q.S. Al-Ahzab: 53)
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (yang ertinya): “Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengenakankan (pakaian) jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (Q.S. Al-Ahzab: 59)
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Wanita itu aurat” ,,maksudnya ialah bahawa dia harus menutupi anggota tubuhnya.

Hijab Itu ‘Iffah (Kemuliaan)

Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan kewajiban memakai hijab sebagai tanda ‘Iffah (menahan diri dari maksiat). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (yang ertinya): “Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka mengenakan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu.” (Q.S. Al-Ahzab: 59)
Itu kerana mereka menutupi tubuh mereka untuk menghindari dan menahan diri dari perbuatan buruk (dosa), “kerana itu mereka tidak diganggu”. Maka orang-orang fasik tidak akan mengganggu mereka. Dan pada firman Allah “kerana itu mereka tidak diganggu” sebagai isyarat bahawa mengetahui keindahan tubuh wanita adalah suatu bentuk gangguan berupa fitnah dan kejahatan bagi mereka (orang fasiq).

Hijab Itu Kesucian

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (yang ertinya): “Apabila kamu meminta suatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari sebalik tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (Q.S. Al-Ahzab: 53)
Allah Subhanahu wa Ta’ala mensifatkan hijab sebagai kesucian bagi hati orang-orang mu’min, lelaki mahupun perempuan. Ini adalah kerana apabila mata tidak melihat maka hatipun tidak berhasrat. Pada saat seperti ini, maka hati yang tidak melihat akan lebih suci. Ketiadaan fitnah pada saat itu lebih nampak, kerana hijab itu menghancurkan keinginan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (yang ertinya): “Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara (melemah-lembutkan serta menggoda suara kamu) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.” (Q.S. Al-Ahzab: 32)

Hijab Itu Pelindung

Rasulullah s.a.w. bersabda (yang ertinya): “Sesungguhnya AllahTaala itu Malu dan Melindungi serta Menyukai rasa malu dan perlindungan”
Sabda baginda S.A.W. dalam hadis yang lain : “Siapa saja di antara wanita yang melepaskankan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah Azza wa Jalla telah mencabut perlindungan rumah itu dari padanya.”Jadi balasannya setimpal atas perbuatannya.

Hijab Itu Taqwa

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman(yang ertinya): “Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik.” (Q.S. Al-A’raaf: 26)

Hijab Itu Iman

Tiadalah Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman kecuali hanya kepada wanita-wanita beriman (maksudnya):“Dan katakanlah kepada wanita yang beriman.” (Q.S. An-Nur: 31).
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman (yang ertinya): “Dan isteri-isteri orang beriman.” (Q.S. Al-Ahzab: 59)
Dan ketika wanita-wanita dari Bani Tamim menemui Ummul Mu’minin, Aisyah R.A. dengan pakaian NIPIS & JARANG, seraya beliau berkata: “Jika kamu semua wanita-wanita beriman, maka (ketahuilah) bahawa ini bukanlah pakaian wanita-wanita beriman, dan jika kamu semua bukan wanita beriman, maka dipersilakanlah menikmati pakaian itu.”

Hijab Itu Haya’ (Rasa Malu)

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda (yang ertinya): “Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak dan akhlak Islam itu adalah rasa malu.”
Sabda baginda yang lain (yang ertinya):“Malu itu adalah sebahagian daripada iman dan iman itu di syurga.”
Sabda Rasulullah dalam hadis yang lain (yang ertinya): “Malu dan iman itu bergandingan bersama,apabila salah satunya tercabut maka yang lainpun akan tercabut.”

Hijab Itu Perasaan Cemburu

Hijab itu selaras dengan perasaan cemburu yang merupakan fitrah seorang lelaki yang sempurna yang tidak senang dengan pandangan-pandangan khianat yang tertuju kepada isteri dan anak perempuannya. Betapa banyak peperangan terjadi pada masa Jahiliyah dan masa Islam akibat cemburu atas seorang wanita dan untuk menjaga kehormatannya. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: “Telah sampai kepadaku bahawa wanita-wanita kalian bersesak-sesakan dengan lelaki kafir orang ‘ajam (bukan orang Arab) di pasar-pasar, tidakkah kalian berasa cemburu? Sesungguhnya tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak memiliki perasaan cemburu.”Beberapa Syarat Yang Harus Dipenuhi bagi Perempuan yang Berhijab :
1. Menutupi seluruh anggota tubuh wanita -berdasarkan pendapat yang paling kuat.
2. Hijab itu sendiri pada dasarnya bukan perhiasan.
3. Tebal dan tidak nipis atau jarang.
4. Longgar dan tidak sempit atau ketat.
5. Tidak memakai wangi-wangian dan bau-bauan yang menusuk hidung.
6. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.
7. Tidak menyerupai pakaian lelaki.
8. Tidak bermaksud mempamerkan atau menunjuk-nunjuk pakaiannya kepada orang lain (lelaki).

Jangan Berhias Terlalu Berlebihan(Tabarruj)

Bila anda memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas akan nampak pada anda bahawa banyak di antara wanita-wanita sekarang ini yang menamakan diri sebagai wanita berjilbab, padahal pada hakikatnya mereka belum berjilbab. Mereka tidak menamakan jilbab dengan nama yang sebenarnya. Mereka menamakan TABARRUJ sebagai hijab dan menamakan maksiat sebagai ketaatan.
Musuh-musuh kebangkitan Islam berusaha dengan sekuat tenaga menggelincirkan dan membogelkan wanita itu, lalu Allah menggagalkan tipu daya mereka dan meneguhkan orang-orang mukmin di atas ketaatan kepada Tuhannya. Mereka memanfaatkan wanita itu dengan cara-cara kotor dan keji untuk memalingkan mereka dari jalan Tuhan dengan mempromosikan jilbab dalam berbagai bentuk dan menamakannya sebagai “jalan tengah” yang dengan itu dia akan mendapatkan redha Tuhannya -sebagaimana pengakuan mereka- dan pada saat yang sama ia dapat menjaga kecantikannya serta kerampingannya.

Kami Dengar Dan Kami Taat

Seorang muslim yang jujur akan menerima perintah Tuhannya dengan hati yang lapang dada dan segera menterjemahkannya dalam amal ibadatnya, kerana cinta dan sayangnya terhadap Islam, bangga dengan syariat-Nya, mendengar dan taat kepada sunnah nabi-Nya dan tidak peduli dengan keadaan orang-orang sesat yang berpaling dari kenyataan yang sebenarnya, serta lalai akan tempat kembali yang ia nantikan. Allah menafikan keimanan orang yang berpaling dari ketaatan kepada-Nya dan kepada rasul-Nya:
“Dan mereka berkata: “Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami menaati (keduanya).” Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.” (Q.S. An-Nur: 47-48)
Firman Allah yang lain (yang ertinya): “Sesungguhnya jawapan orang-orang mu’min,apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: “Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.” (Q.S. An-Nur: 51-52)
Dari Shofiyah binti Syaibah berkata: “Ketika kami bersama Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata: “Saya teringat akan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka.” Aisyah berkata: “Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan, dan demi Allah, saya tidak melihat wanita yang lebih percaya kepada kitab Allah dan lebih meyakini ayat-ayat-Nya melebihi wanita-wanita Anshor. Ketika turun kepada mereka ayat: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudungnya sampai ke paras dadanya.” (Q.S. An-Nur: 31)
Maka para suami segera mendatangi isteri-isteri mereka dan membacakan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka membacakan ayat itu kepada isteri, anak wanita, saudara wanita dan kaum kerabatnya. Dan tidak seorangpun di antara wanita itu kecuali segera berdiri mengambil kain tudung dan menutupi kepala dan wajahnya, kerana percaya dan iman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Sehingga mereka (berjalan) di belakang Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dengan kain penutup seakan-akan di atas kepalanya terdapat burung gagak.”

Dinukil daripada Kitab ‘’Al-Hijab’’ cetakan Kementerian Hal Ehwal Agama Islam Arab Saudi.

Tiada ulasan: